Våra portföljbolag
Världsledande teknologier som bidrar till hållbara lösningar på flera av de globala klimat- och miljöutmaningarna.
Celsium Group

Återvinning och distribution av termisk energi baserad på världsunik ETX-teknologi är marknaden. Vi hämtar energiråvaran, från sjövatten, spillvatten och processvatten eller från fjärrvärme- eller frikyla och distribuerar den via ett eget fastighetssystem till boende och kontor, med världens bästa inomhuskomfort.

Läs mer

Ecoclime Group

Distribution av komfortkyla och -värme via helt unika patenterade komfortpaneler med bättre luftkvalitet, utan drag och ljud med avsevärt lägre energiförbrukning till fastigheter är marknaden. Att projektera, bygga samman, installera bättre komfortsystem för hyresgäster med ny eller befintlig fastighetsautomation ventilationskanaler och fläktsystem är affärsidén.

Läs mer

Evertech Energy Solutions

Återvinning av spillvärme från fastigheter och processer med hjälp av egna unika kollektorer som är 20 ggr effektivare, är marknaden. Att bygga samman dem med fastigheternas och processernas energisystem är affärsidén.

Läs mer

Celsium Facility Partners

Produktion och försäljning av energi till kunder baserat på företagsgruppens olika energieffektiviseringslösningar är marknaden. Här bygger vi samman systemlösningar som är anpassade till fastigheternas och processernas behov och levererar återvunnen termisk energi i form av värme och kyla efter kundens behov utan att kunden/fastighetsägaren behöver bekymra sig om hur det fungerar.

Läs mer


Bioeco Technologies

Skogsbrukets försörjningssystem av biomassa bl a för energiproduktion är marknaden. Från analys av värdekedjan till innovativa, energieffektiva och CO2-sänkande system för energiråvara är lösningarna baserade på nydanande innovationer i skogsbrukets värdekedja.

Läs mer

Cintoc

Vi har skapat, utvecklar och erbjuder nu marknaden en innovativ biomassaprocessor som tar tillvara på mer förnybar energiråvara från klenskog. Oröjd klenskog globalt är marknaden och vi erbjuder lösningar som halverar kostnader för att återvinna stamved från klenträd baserat på en världsunik automatiserad maskin som både skördar och buntar träden samtidigt och levererar biomassa som kan ersätta miljarder ton fossilt bränsle.

Compia Group

Tillverkning av kompletta tunga komponenter till offroadindustrin för globalt verksamma kunder är marknaden. På basis av platta grova stålplåtar och stålstänger förädlar och monterar vi avancerade mekaniska komponenter och systemenheter till världsledande företag och förser Investiums företag med tillverkning av maskinkomponenter.

Läs mer

Scandecon

Miljösanering av förorenade bottensediment i sjö- och havsområden är huvudmarknaden. Här utförs entreprenader för rening av havs- och sjömiljöer tillsammans med dykspecialister på basis av innovativ energieffektiv frysteknik för miljö-, energi och vattenreningslösningar.

Läs mer


Scandecon Iceclean Technology

Överallt där det finns miljöföroreningar i mark, vatten eller i processer finns marknaden för vår teknologi att lösa dessa problem där vi gör provtagningar, analyser och föreslår tekniska automationslösningar på basis av vår egen unika frysteknologi.

Läs mer